مدیریت بازرگانی

Showing all 3 results

  • پایان نامه بازاریابی و روش های بازاریابی

    ۷۲۰۰ تومانتعداد فروش : 0
  • پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی درونی

    ۶۵۰۰ تومانتعداد فروش : 0
  • دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت کاله آمل

    ۵۹۰۰ تومانتعداد فروش : 37