مقاله بررسی حقوق ﺑﺸﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم

دسته: , تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷تعداد بازدید: 655
قیمت محصول

1800 تومان

جزئیات بیشتر

نوع فایل

Word

تعداد صفحات

18

حجم فایل

0/13 مگابایت

توضیحات مختصر محصول
مقاله بررسی حقوق ﺑﺸﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم

آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ حقوق ﺑﺸﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎی حقوق ﺑﺸﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم ، رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺮب و وﺻﻮل ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﺑﻴﻜﺮان اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻧﻴﺎز دارد و آن اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺲ از آن، ﻣﺼﺎدﻳﻖ حقوق ﺑﺸﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت، ﺣﻖ آزادی و ﺣﻖ ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن، ﺳﻨﺖ، اﺟﻤﺎع و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﺑﻴﺎن ﺷﺪه، دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ اﺳﻼم را در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ، ﻧﮋاد، ﻣﻠﻴﺖ و ﺣﺘﻲ زن و ﻣﺮد ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﮔﻮﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲداﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺮﻫﺎنﭘﺬﻳﺮی، ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا، ﺳﺎزﮔﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ و دوام (اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ) ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ، در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲﺷﻮد، زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲﻣﻴﺮد، دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد:

 1. ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮدی
 2. ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎعی

حقوق ﺑﺸﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم

از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻓﺮد دارای ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح، ﻗﻮا، ﻏﺮاﻳﺰ و ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ً ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه ﺷﺨﺼﻴﺖ اوﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﻳﻦ اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح، ﻏﺮاﻳﺰ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻓﻄﺮی و ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ در ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮک و داﺋﻤﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ، از اﻳﻦ رو، ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻤﻮاره ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ذاﺗﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﻠﻘﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﮕﻴﺮد.  روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ، واﺟﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم دﻳﻨﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪای ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ اﺳﻼم دارد.

اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ و ادﻋﺎ در ﻣﻴﺎن ﻏﺮﺑﻲﻫﺎ، ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم و ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎی ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ در اواﻳﻞ ﺳﺎل ۱۹۴۱ آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺳﺎل ۱۹۴۵ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ؛ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻄﺮحﻛﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاوان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی داﺷﺘﻨﺪ، ﭘﺲ در زﻣﻴﻨﻪ حقوق ﺑﺸﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ دﻳﻦ ﻧﺎب اﺳﻼم از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺑﻠﻨﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. ﻛﻮﺷﺶ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻮﭼﻚ از درﻳﺎی ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.

در این مقاله به موضوعات زیر پرداخته شده است:

 • – ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻖ؛ ﺣﻖ از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮی
 • – ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
 • – ﻣﺒﺎنی ﺣﻘﻮق در اﺳﻼم
 • – ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
 • – ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق اﺳﻼمی
 • – دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
 • – ﻣﺰاﻳﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم
 • – حقوق غیر مسلمانان در دولت اسلامی
نمایش بیشتر
قوانین استفاده از مطالب

خرید فایل توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

 • قبل از دانلود و پرداخت پیش نمایش رایگان محصول را بررسی کنید.
 • در صورتی که از فایل خریداری شده ناراضی بودین با ارسال درخواست در قسمت تماس با ما مبلغ پرداخت شده برگشت داده میشود.
 • دسترسی شما به فایل محصول به صورت مادام‌العمر می باشد.

دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش از حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به فایل خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌ای خودداری کنید.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله بررسی حقوق ﺑﺸﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

1800 تومان